مقاله بررسی میزان آزادسازی فلوراید از سه نوع سمان گلاس آینومر لوتینگ در زمانهای مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آزادسازی فلوراید از سه نوع سمان گلاس آینومر لوتینگ در زمانهای مختلف
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان گلاس آینومر
مقاله گلاس آینومر نسوجی
مقاله ماده پر کردنی
مقاله گلاس آینومر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: لواف شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی صالحی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاصه : سابقه و هدف: فلوراید آزاد شده در محیط دهان در جلوگیری از پوسیدگی در دیواره های جانبی حفرات ترمیمی ورمینرالیزاسیون ضایعات ابتدایی نقش موثری را ایفا می نماید. تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان فلوراید آزاد شده از مواد دندانپزشکی وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان آزاد سازی فلوراید سه نوع سمان گلاس آینومر سلف کیور Fuji I، Fuji Plus و SDS در آب مقطر بود.
مواد و روش ها: مطالعه مزبور تجربی بود.هشت نمونه دیسکی شکل (۱۰×۳ میلیمتر) از سه نوع گلاس آینومر مذکور تهیه شد. گلاس آینومر Fuji I و Fuji Plus ساخت GC ژاپن و SDS ساخت ایران تهیه شدند. هشت نمونه از هر ماده در هفت میلی لیتر آب مقطر قرار گرفت. نمونه ها در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
میزان آزادسازی فلوراید در روزهای ۱، ۳، ۷، ۱۴، ۲۸ و ۵۶ با استفاده از الکترود ویژه یون فلوراید (Ion Sensitive electrode metrohm) اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده توسط آزمون آماری Repeated Measurment ANOVA و آزمون تکمیلی LSD آنالیز شدند.
یافته ها: الگوی آزاد شدن فلوراید در هر سه ماده یکسان بود. میزان فلوراید آزاد شده از نمونه ها در روز اول به طور مشخصی بیشتر از روزهای دیگر بود.
SDS=41.08±۰٫۳۶, Fuji Plus=35.97±۰٫۱۹, Fuji I=28.07±۰٫۲۶ که به تدریج میزان آزادسازی فلوراید نمونه ها کاهش یافت. کمترین میزان فلوراید ایجاد شده در روز ۵۶ بود. ازنظر آماری فلوراید آزاد شده از سه نوع گلاس آینومر تفاوت معنی داری را نشان می داد. (P=0.0001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان دادکه تفاوت معنی داری از نظر آماری در آزاد سازی یون فلوراید بین سه گلاس آینومر وجود دارد و در بیماران مستعد پوسیدگی، استفاده از گلاس آینومر SDS پیشنهاد می شود.