مقاله بررسی میزان آبچک و میزان پروتئین آن در ماهیان سنگسر معمولی (pomadasys kaakan)، گیش بزرگ (Caranx ignobilis)، ماهی گوازیم (Nemipterus japonicus) و آمور (Ctenopharyngodon idella) نگهداری شده در غلظت های ۲ و ۵ درصد نمک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آبچک و میزان پروتئین آن در ماهیان سنگسر معمولی (pomadasys kaakan)، گیش بزرگ (Caranx ignobilis)، ماهی گوازیم (Nemipterus japonicus) و آمور (Ctenopharyngodon idella) نگهداری شده در غلظت های ۲ و ۵ درصد نمک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی
مقاله آبچک
مقاله پروتئین آبچک
مقاله نمک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معرف مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی نسب سارا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئین ها مهم ترین ترکیبات بدن موجودات زنده بوده و تحت تاثیر عوامل محیطی مانند دما، شوری و pH هستند. این تحقیق به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان آبچک و پروتئین موجود در آبچک ماهی سنگسر معمولی، گیش بزرگ، گوازیم و آمور در شرایط نگهداری بدون نمک، ۲ و ۵ درصد نمک در یخچال های خانگی با دمای ۱۹- درجه سانتیگراد در سال ۱۳۸۸ انجام شد. ۱۰۸ نمونه ماهی تهیه شد. اندازه گیری میزان آبچک با استفاده از دستگاه اسپکترومتر مدل Spectrometer T80 uv/lis PG Instruments و اندازه گیری درصد پروتئین آبچک از روش کلدال انجام شد. در این بررسی تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 انجام شد و میانگین داده ها به کمک آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج بالاترین میزان آبچک ۵۰٫۴۳±۱۴٫۵۶ گرم و پروتئین آبچک ۳٫۴۰±۱٫۱۷ درصد در ماهی سنگسر معمولی در شرایط نگهداری ۵ درصد نمک و پایین ترین میزان آبچک ۱٫۳۲±۰٫۳۶ گرم در ماهی سنگسر معمولی در شرایط نگهداری بدون نمک مشاهده گردید. همچنین پایین ترین میزان پروتئین آبچک ۲٫۷۵±۰٫۴۶ درصد در ماهی سنگسر معمولی در شرایط نگهداری ۲ درصد نمک بود. میزان نمک روی میزان آبچک تاثیر داشت (P<0.05) ولی بر روی میزان پروتئین آبچک تاثیری نداشت (P³۰٫۰۵).