مقاله بررسی مولکولی ژن های ANF ،MLC-2a و MLC-2v به عنوان مارکرهای سلولی سلول های اندوتلیال سیستم عروقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مولکولی ژن های ANF ،MLC-2a و MLC-2v به عنوان مارکرهای سلولی سلول های اندوتلیال سیستم عروقی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاردیومیست ها
مقاله اجسام جنینی
مقاله بیان ژن
مقاله ANF ،MLC-2a
مقاله MLC-2v

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی پناه اکرم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده نجار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه وهدف: سلول های بنیادی جنینی انسانی (hESC) سلول هایی بوده که می توانند به عنوان یک منبع بالقوه و نامحدود از سلول هایی که قادر به بازیابی بافت ها و اندام های بیمار هستند، مورد استفاده قرار گیرند. کاردیومیوسیت های مشتق شده از hESC ها می توانند در بازیابی عملکرد قلب پس از سکته قلبی با نارسائی قلبی موثر باشند. در این مطالعه سه ژن اختصاصی کاردیومیست ها به عنوان مارکرهای سلولی سلول های اندوتلیال سیستم عروقی در این سلول های بنیادی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: پس از کشت سلول های بنیادی، الگوی بیان ژن های اختصاصی کاردیومیوسیت ها به نامANF ، MLC-2a و MLC-2v  در EB انسانی (hEB) از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز- رونویسی معکوس (RT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که ژن MLC-2a در EB 15 و ۲۰ روزه، بیشترین بیان را داشته است. همچنین بررسی های این تحقیق مشخص کرد که بیان ژن MLC-2v در EB 45 روزه و بیان ANF در EB 20 روزه، افزایش یافته است.
نتیجه گیری :سلول های بنیادی جنینی انسانی ابزاری مفید جهت بررسی جنین زایی به طور کلی و تکامل سیستم قلبی- عروقی به طور خاص هستند.