مقاله بررسی مولکولی مقاومت القایی به کلیندامایسین در سویه های استافیلوکوکوس جداشده از بیماران بستری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مولکولی مقاومت القایی به کلیندامایسین در سویه های استافیلوکوکوس جداشده از بیماران بستری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله کلیندامایسین
مقاله D-Test

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی شادیه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده رشید
جناب آقای / سرکار خانم: دیلمی خیابانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتر عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: منبری شاهو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ماکرولیدها، لینکوزامیدها و استرپتوگرامین (MLSB) B در درمان عفونت های استافیلوکوکی استفاده می شوند. این داروها سنتز پروتئین را با اتصال به ۲۳ SrRNA مهار می کنند. هدف از این مطالعه بررسی مولکولی مقاومت القایی به کلیندامایسین در سویه های استافیلوکوکوس جداشده از نمونه های بالینی است.
روش کار: در کل ۲۰۰ نمونه استافیلوکوکوس از بینی و حلق بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و عفونی بیمارستان های توحید و بعثت سنندج جمع آوری شد. حساسیت آنتی میکروبی با روش دیسک دیفیوژن، مقاومت به متی سیلین با روش Screen Agar و بررسی فنوتیپی مقاومت القایی با روش D-Test ارزیابی شد. همچنین جهت اثبات ژن های erm (A, B, C, TR) یک multiplex PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد.
یافته ها: در بررسی ۲۰۰ نمونه، %۱۸٫۵ MRSA و %۳۲ MRCNS به دست آمد. در کل از ۸۰ نمونه بالینی (۴۸ استافیلوکوکوس کواگولاز منفی و ۳۲ استافیلوکوکوس اورئوس) استافیلوکوکوس مقاوم به اریترومایسین جدا شد. از ۴۸ ایزوله استافیلوکوک کواگولاز منفی (CONS) مقاوم به اریترومایسین،%۱۱٫۶۳ iMLSB ،%۵٫۴۱ ermA ،%۵٫۴۱ ermB ، %۳٫۱۳ ermC و %۰ ermTR به دست آمد. از ۳۲ ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به اریترومایسین، %۹٫۳۸ iMLSB،ermA ، ermB،ermC  وermTR  هر کدام %۲٫۲۲ به دست آمد.
نتیجه گیری: این مطاالعه برای اولین بار وجود ژن erm و مقاومت القایی به کلیندامایسین را در نمونه های بالینی جداشده از بیماران در سنندج نشان می دهد و همچنین فراوانی ژن های erm در سویه های CONS نسبت به S. aureus بالا بود که نشان دهنده انتقال ژن توسط سویه های غیربیماری زا به سویه های بیماری زا می باشد. لذا توصیه می شود برنامه های کنترلی و پیشگیری مداوم جهت ایجاد سویه مقاوم انجام شود.