مقاله بررسی مولکولی متیلاسیون پروموتور ژن –E کادهرین در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مولکولی متیلاسیون پروموتور ژن –E کادهرین در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروموتر ژن E- کادهرین
مقاله متیلاسیون
مقاله اپی ژنتیک
مقاله سرطان روده بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدگنجی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: سامعی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلی زاده امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: مستخدمین حسینی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعات نشان می دهد متیلاسیون نابجای پروموتر ژن –E کادهرین باعث خاموش شدن این ژن و در نتیجه کاهش بیان آن می شود. ارتباط کاهش میزان بیان این ژن در سرطان های مختلف انسانی مشاهده شده است که با مرحله هجوم تومور و متاستاز آن نیز ارتباط دارد. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین متیلاسیون پروموتر –E کادهرین در مبتلایان سرطان روده بزرگ و خصوصیات پاتولوژیکی آن ها طرح ریزی شد. هر چند که اطلاعات موجود در خصوص پدیده اپی ژنتیک غیرفعال شدن این ژن در سرطان روده بزرگ هنوز کافی نیست.
مواد و روش ها: به این منظور از ۶۶ بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ که رابطه فامیلی نداشتند، نمونه بافت توموری و نمونه سالم (مجاور تومور) تهیه شد. سپس برای حالت های متیله و غیر متیله ژن –E کادهرین آغازگر اختصاصی طراحی شد و واکنش زنجیره ای پلیمراز ویژه متیلاسیون انجام شد. بیان این ژن در بافت ها نیز توسط آزمایش RT-PCR بررسی شد. نتایج با نرم افزار SPSS نسخه ۱۱ و آزمون های T و Fisher Exact Test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که ۳۵ تا از ۶۶ نمونه توموری دارای متیلاسیون ژن –E کادهرین بودند (۵۳ درصد) و در هیچ یک از نمونه های سالم (مجاور تومور) متیلاسیونی مشاهده نشد. همچنین مشاهده شد میزان بیان این ژن با میزان متیلاسیون نسبت عکس دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: به دلیل اهمیت نقش اپی ژنتیک در ایجاد سرطان به ویژه سرطان روده بزرگ که متاسفانه در جامعه ما شیوع بالایی دارد، به نظر می آید که مهم ترین کار برای انجام استراتژی های کارآمد در پیش بینی، تشخیص، درمان، پیگیری سرطان روده بزرگ، در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مناسب مانند –E کادهرین است.