مقاله بررسی مولفه های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مولفه های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش عالی کشاورزی
مقاله مولفه های اثربخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسینی سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی مولفه های ضروری برای کاربرد اثربخش ICT در آموزش عالی کشاورزی ایران می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدههای کشاورزی می باشد. از این جامعه یک نمونه ۲۳۰ نفری از دانشجویان به روش نمونهگیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. داده های تحقیق از طریق یک پرسشنامه که روایی آن به وسیله جمعی از متخصصان تایید گردید و پایایی آن با محاسبه از طریق ضریب کرونباخ آلفا، ۸۴% برآورد شد، گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار SPSSV16 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی در این مطالعه، مولفه های ضروری در شش عامل گروهبندی شدند که در مجموع ۶۸٫۱ درصد از واریانس مربوط به عاملها را تبیین نمودند. این شش عامل به ترتیب تحت عنوان تفکر جامع نگر و نوسازی، عدالت در دسترسی، امکان دسترسی، اجرا و عملیات، تخصص و مهارت و فرهنگ و بینش نامگذاری شدند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد مولفه های مذکور توانستند ۵۹٫۵ رصد از تغییرات متغیر کاربرد اثربخش ICT را تبیین نمایند.