مقاله بررسی مولفه های دموکراسی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های برنامه درسی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مولفه های دموکراسی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسی
مقاله تعلیم و تربیت دموکراتیک
مقاله دوره ابتدایی
مقاله تعلیمات اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخواه فریده
جناب آقای / سرکار خانم: مزیدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان برخورداری کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از مولفه های دموکراسی بر اساس دیدگاه های دیویی، اسکو، شریعتمداری و بشیریه بود. بدین منظور ابتدا با مشخص ساختن ده مولفه برای دموکراسی، به تعریف واحدهای تحلیل (پاراگراف، تصاویر و پرسش ها) پرداختیم. در ادامه با شمارش فراوانی واحدهای تحلیل مشمول و غیر مشمول دموکراسی با استفاده از روش ویلیام رمی، ضریب درگیری فراگیران با متون درسی با استناد به مولفه های دموکراسی، محاسبه شد. علاوه بر این از آزمون خی ۲ برای مقایسه فراوانی ها و نسبت ها، تفاوت بین ضرایب درگیری و نیز نحوه توزیع مولفه ها در محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی استفاده گردید. با توجه به مقایسه و تحلیل ضرایب درگیری (ISE) به دست آمده از محتوای کتاب های مورد بررسی، می توان اظهار داشت که از لحاظ میزان برخورداری از مولفه های دموکراسی، کتاب تعلیمات اجتماعی در پایه سوم، دارای عملکردی بسیار ضعیف (۰٫۲۴=ISE)، کتاب پایه چهارم، در حد مطلوب (۱٫۱۶=ISE) و کتاب پنجم ابتدایی دارای وضعیتی بسیار مطلوب است (۲٫۲۳=ISE) در بخش پرسش ها، تحلیل ضرایب درگیری بدست آمده مبین توجه اندک هر سه کتاب به مولفه های دموکراسی است و در بخش تصاویر نیز صرفا کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم از عمل کردی نیمه فعال (۰٫۹۱=ISE) در زمینه جلب توجه دانش آموزان به مولفه های دموکراسی برخوردار می باشد. علاوه براین نتایج حاصل از آزمون خی ۲ نشان داد که درمجموع بین سه پایه تحصیلی مورد بررسی، تفاوت معناداری در توزیع مولفه های دموکراسی وجود ندارد. اما میزان توزیع مولفه ها در کل محتوا، به طور معناداری نامتوازن بود.