مقاله بررسی مولفه های تاثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط مسکونی (نمونه موردی: مناطق ۱ و ۸ شهر تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مولفه های تاثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط مسکونی (نمونه موردی: مناطق ۱ و ۸ شهر تبریز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله T-test
مقاله ضریب همبستگی پیرسون
مقاله رضایتمندی
مقاله محیط مسکونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکری فیروزجاه پری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن موجب بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط زندگی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط های سکونتی و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی در مناطق ۱ و ۸ طرح جامع شهر تبریز صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایشی-تحلیلی بوده که داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با آزمون های تحلیل عاملی، T-test و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رضایتمندی ساکنان مناطق ۱ و ۸ شهر تبریز از کیفیت محیط زندگی در حد ۲٫۸۶۲ با میانه ۳ ارزیابی شده است که بیان گر میزان رضایتمندی متوسط ساکنین از محیط مسکونی شان می باشد. از میان هفت مولفه مورد بررسی در ضریب همبستگی پیرسون، پاسخ دهندگان از مولفه هفتم یعنی ضریب آسایش محیط مسکونی با سطح معناداری ۳٫۳۸۵ و با ضریب همبستگی -۰٫۰۴۵ اظهار نارضایتی نموده اند.