مقاله بررسی موقعیت «روایت شنو» در ادبیات داستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی موقعیت «روایت شنو» در ادبیات داستانی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایت
مقاله متن روایی
مقاله رابطه علی و معلولی
مقاله روایت شنو
مقاله برون متن
مقاله درون متن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فشارکی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورلو شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گفتن یا نگفتن داستان، باعث تفاوت بین متن روایی و غیر روایی می شود. در هر متن روایی علاوه بر یک راوی، دست کم یک «روایت شنو» نیز وجود دارد. «سطح روایی»، «میزان مشارکت» و «درجه ادراک پذیری» راوی، مهم ترین عواملی هستند که ویژگی های روایت شنو را تعیین می کنند. در این پژوهش علاوه بر معرفی نشانه های مستقیم و غیر مستقیم وجود «روایت شنو»، به تبیین دو گونه «روایت شنو» درون متنی و برون متنی می پردازیم. چگونگی تمایز متن روایی و غیر روایی، چگونگی نمود نشانه های مستقیم و غیر مستقیم مبنی بر وجود روایت شنو در داستان و منظور از روایت شنو درون متنی و برون متنی در یک متن، پرسش های اساسی این پژوهش به شمار می روند. در این پژوهش، به روش توصیفی– تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشانه های مستقیم و غیر مستقیم وجود «روایت شنو» در داستان را معرفی می کنیم و به تبیین تمایزهای روایت شنو درون متنی و برون متنی در داستان و متون روایی می پردازیم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که روایت شنو درون متنی همان مخاطب تخیلی و روایت شنو برون متنی، خواننده ملموس است.