مقاله بررسی موقعیت استخوان هیویید کودکان ۱۱-۷ ساله مبتلا به انکیلوگلوسیا در رادیوگرافی های لترال سفالومتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۱۷ تا ۱۲۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی موقعیت استخوان هیویید کودکان ۱۱-۷ ساله مبتلا به انکیلوگلوسیا در رادیوگرافی های لترال سفالومتری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انکیلوگلوسیا
مقاله استخوان هیویید
مقاله لترال سفالومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش اردکانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حلوانی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یاسایی صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انکیلوگلوسیا یک آنومالی رشدی تکاملی است که با فرنوم کوتاه و ضخیم و فیبروتیک مشخص می شود. استخوان هیویید نقش مهمی در فیزیولوژی زبان داشته و تغییرات زبان باعث تاثیرات شدید در ایجاد مال اکلوژن می گردد. با توجه به مداخله موقعیت زبان در موقعیت ساختارهای حلقی و از طرفی ارتباط موقعیت هیویید با انواع مال اکلوژن هدف از این مطالعه بررسی موقعیت هیویید در افراد ۱۱-۷ ساله مبتلا به انکیلوگلوسیا در رادیوگرافی های لترال سفالومتری بود.
روش بررسی: در این مطالعه، ۳۰ رادیوگرافی لترال سفالومتری مربوط به کودکان مبتلا به انکیلوگلوسیای ۱۱-۷ ساله با میانگین سنی 9.8 و ۳۰ رادیوگرافی به عنوان کنترل انتخاب شدند و از نظر سن و جنس و کلاس مال اکلوژن و الگو رشدی با افراد مبتلا همسان سازی شدند. اندازه های مربوط به مثلث موقعیت هیویید (C3-RGN و C3-H و H-RGN و HP) اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون Paired T-test تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: در گروه مبتلا به Ankyloglossia اندازه های C3-RGN و C3-H و H-RGN و HP به ترتیب ۶۶٫۲، ۳۰٫۹، ۳۳٫۴ و ۳٫۲ میلی متر بود. میانگین این مقادیر در گروه کنترل به ترتیب ۶۸٫۶، ۳۴٫۱، ۳۶٫۸ و ۷٫۴۵ میلی متر اندازه گیری شد. کاهش همگی اندازه ها به لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: مقایسه ابعادی و موقعیت هیویید در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل موقعیت رو به بالا و عقب تر استخوان هیویید را نشان می دهد. بنابراین نتایج این مطالعه وابستگی رابطه موقعیت هیویید و زبان را در سنین رشدی ۱۱-۷ نشان می دهد.