مقاله بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله مشهد
مقاله سوسماران
مقاله جکونیده
مقاله جکوی خزری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا کنون مطالعه ای بر روی خانواده جکونیده در شهرستان مشهد صورت نگرفته است. طی این تحقیق، تعداد ۲۸۰ نمونه از این خانواده از ۷ ایستگاه در بهار و تابستان ۱۳۸۹-۱۳۸۸ جمع آوری شده و از دو جنبه ریخت سنجی (مورفومتری) و کاریولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات کاریولوژیکی نشان می دهد که همه نمونه های این شهرستان دارای یک مجموعه ۲n=38 کروموزومی می باشند. همچنین مطالعه صفات ریختی نشان داد که همه نمونه ها به گونهCyrtopodion caspium تعلق دارند. آزمون مقایسه میانگین ها (t-test) بین جنس های نر و ماده در ۱۸ صفت دارای اختلاف معنی دار نبود (p<0.05). آزمون واریانس تک متغییره (ANOVA) جدایی جمعیت های مورد مطالعه را در جکوی خزری نشان نداد. آزمون تجزیه خوشه ای به روش Single Linkage عدم جدایی جنسیت ها و جمعیت ها و اثر متقابل آنها را تایید نمود. همچنین آنالیز PCA با استفاده از موثرترین صفات در فاکتورهای اصلی نیز جدایی اندکی بین جمعیت هایی با ارتفاع ۳۰۰ متر را تایید نموده است ولی بطور کل تفاوت موثر در حد زیرگونه بین جمعیت های مختلف این شهرستان بدست نیامده است ونتایج نشان می دهد روابط فنتیکی جمعیت های مورد مطالعه می تواند باز تاب شرایط زیستگاهی مشابه، فواصل جغرافیایی کم و عدم تفاوت های ژنتیکی آنها باشد.