مقاله بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع
مقاله پژوهش
مقاله فرهنگ
مقاله انگیزش
مقاله اعتماد
مقاله منابع مالی
مقاله پایگاه های اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: ضامنی فرشیده
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نقش پژوهش در پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور و متعاقبا دستیابی به توسعه امری انکارناپذیر است، اما در عمل، شاهد عدم مشارکت فعال معلمان و دبیران به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش، به این گونه فعالیت ها هستیم. بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی موانع انجام پژوهش به وسیله دبیران شهر بهشهر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری، تمامی دبیران زن دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به تعداد ۱۲۰ نفر بودند که در سال تحصیلی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ به خدمت اشتغال داشتند. روش نمونه گیری سرشماری بود و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۰٫۷۵ استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بررسی نظر متخصصان موضوعی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات ویژه پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و درصد، و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی، تی تک نمونه ای، تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های مبنی بر تحلیل عاملی نشان داد که شش مانع اصلی در انجام پژوهش به وسیله دبیران شامل موانع مالی، فرهنگ پژوهش، سازمانی، عدم اعتماد به نتایج پژوهش، انگیزشی و پایگاه های داده ها می باشند. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که در حال حاضر تمامی موانع شش گانه در دبیرستان های شهر بهشهر در سطحی بالاتر از میانگین وجود دارند و بر عدم انجام پژوهش به وسیله دبیران تاثیرگذار هستند. هم چنین نتایج آزمون تی گروه های مستقل بیانگر تفاوت دیدگاه دبیران بر حسب سابقه انجام پژوهش در خصوص عامل سوم (سازمانی) و در پایان نتایج تحلیل واریانس بیانگر تفاوت دیدگاه دبیران بر حسب سابقه کار در عامل ششم (پایگاه های داده ها) بوده است.