مقاله بررسی موانع و منافع درک شده فردی در اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی: کاربرد مدل رفتار پیشگیری کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع و منافع درک شده فردی در اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی: کاربرد مدل رفتار پیشگیری کننده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری قلبی و عروقی
مقاله منافع و موانع درک شده
مقاله مدل رفتار پیشگیری کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طل آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی شهمیرزادی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماریهای قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و ناتوانی در اغلب کشورهای جهان می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی منافع و موانع فردی درک شده در اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی افراد در معرض خطر مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که ۳۲۵ نفر از افراد در معرض خطر بیماری قلبی و عروقی به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر ۱۱٫±۵۳٫۵۶ بود که ۱۵۵ نفر (۴۷٫۷ درصد) زن، ۱۷۰ نفر (۵۲٫۳ درصد) مرد بودند و بین میانگین نمره منافع درک شده با شغل، فعالیت فیزیکی، نوع و مدت زمان انجام فعالیت فیزیکی، استعمال دخانیات و آگاهی از عوامل خطر ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید (p<0.001). میانگین نمره موانع درک شده با شغل، سابقه خانوادگی، استعمال دخانیات و آگاهی از عوامل خطر ارتباط آماری معنی دار داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که متغیرهای دموگرافیکی و مرتبط با سلامت و بیماری بر درک موانع و منافع اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی تاثیرگذار می باشد. بنابراین با رویکردهای مداخله ای و آموزشی متناسب با ویژگی های گروه هدف می توان در راستای ارتقاء سلامت گام های اساسی برداشت.