مقاله بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت برق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت برق ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت استراتژیک
مقاله صنعت برق
مقاله موانع پیاده سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنام منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سیدصالحی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش پیش رو که درصنعت برق ایران صورت گرفته است، با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق و بهره گیری از نظر خبرگان، موانع متعددی شناسایی شدند که آن ها را در شش گروه دسته بندی نمودیم. از طریق توزیع پرسشنامه به بررسی موانع پیاده سازی مدیریت استراتژیک در این صنعت پرداخته شد. بنابراین پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی/ پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران ارشد و میانی بوده و نمونه گیری با روش تصادفی خوشه ای انجام گرفته است. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر و از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون، در نمونه مورد مطالعه، شش گروه موانع ارتباطی، موانع انسانی، موانع ساختار سازمانی، موانع محتوایی برنامه ها، موانع فرهنگی و موانع منابع سازمانی به ترتیب و به لحاظ مقداری بیشترین حجم موجود را در بین موانع موجود در صنعت برق کشور دارند. با مهار این موانع می توان احتمال شکست در پیاده سازی تصمیمات استراتژیک را کاهش داد.