مقاله بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های جامع دولتی و ارائه راهکار های مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های جامع دولتی و ارائه راهکار های مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله دانشگاه تهران
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله موانع توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب عشرت آبادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرکمالی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل مناپ شریفه
جناب آقای / سرکار خانم: مهری داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران بررسی شده است. پس از بررسی ادبیات و کسب نظرات صاحب نظران، پنج مولفه به صورت نهایی شناسایی و مبنای طراحی سوال های پرسش نامه قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را کلیه کارشناسان ICT (متخصصان، مهندسان و افراد مسوول در بخش IT) تمامی دانشکده ها، موسسه ها، مراکز و اداره های دانشگاه تهران، در نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از دید هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که موانع توسعه ICT در دانشگاه تهران، به ترتیب عبارتند از: موانع آموزشی (موانع پدگوژیکی)، موانع فنی تکنولوژی (موانع زمینه ای)، موانع بودجه ای و موانع قانونی. در پایان به منظور برطرف کردن این موانع، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.