مقاله بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام آموزشی
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله موانع توسعه آموزش الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی لرگانی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میرعرب رضی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران بود. برای این منظور ابتدا به شناسایی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در ایران با استفاده از روش دلفی و سپس به مشخص کردن اولویت آنها و ارائه راهکار پرداخته شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و نمونه آماری شامل ۴۶ نفر از متخصصین آموزش الکترونیکی بود. پرسشنامه این پژوهش، از نوع محقق ساخته و با ضریب پایایی ۰٫۸۶ می باشد. آزمون های آماری به کار رفته، علاوه بر روش دلفی، روش مجذور کای (خی دو)، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی کندال می باشند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران به ترتیب عبارتند از ۱) موانع تکنولوژیکی، ۲) فرهنگی/اجتماعی، ۳) پداگوژیکی، ۴) حقوقی/اداری، ۵) راهبردی و ۶) اقتصادی.