مقاله بررسی موانع بکارگیری طب مکمل در تسکین درد بیماران توسط پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع بکارگیری طب مکمل در تسکین درد بیماران توسط پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله تسکین درد
مقاله طب مکمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرزاده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سالهای اخیر، روش های غیردارویی توجه بیماران و مراقبین بهداشتی را در کشور ما به خود جلب کرده است، که تحت عنوان درمان های تکمیلی یا طب مکمل شناخته می شود. تسکین و کنترل درد، یکی از نقش های کلیدی پرستاران است که باید در این راستا کاربردی شود.
هدف: بررسی موانع بکارگیری طب مکمل (روش های غیردارویی) در تسکین درد بیماران توسط پرستاران، از دیدگاه پرستاران و سوپروایزران هدف بوده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی است که درسال ۱۳۹۱ در یکی از بیمارستان های منتخب شهرکرد با کلیه پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی و سوپروایزران این بیمارستان انجام شد. نمونه های مورد بررسی  7نفر از سوپروایزران بیمارستان (۶ سوپروایزر بالینی و یک سوپروایزر آموزشی) و ۲۳ پرستار شاغل در بخش های داخلی و جراحی بودند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه موانع بکارگیری طب مکمل در تسکین درد بیماران که شامل ۲۱ مانع درچهاردسته، موانع فردی پرستاران، موانع مدیریتی و اجرایی، موانع فردی بیماران، موانع محیطی توسط محقق ساخته شده بود و نمونه ها نظر خود را بصورت، کاملا موافق، موافق، تا حدودی موافق، مخالف و کاملا مخالف ابراز می کردند. روایی محتوا با مطالعه متون و مقالات و بر اساس دانش می باشد و پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد، ۰٫۸۸ محاسبه شد. داده ها با آزمون های آماری تحت SPSS18 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:بررسی ها نشان می دهد، سن (۵۶٫۶۷%) پرستاران ۳۰ تا ۴۰ سال و (۳۳٫۳۴%) آنها سابقه کار ۱ تا ۵ سال داشتند. سوپروایزران نیز، سن (۸۵%) آنها ۴۰ تا ۴۵ سال و (۷۱%) آنها ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داشتند. بیشترین مانع ذکر شده کمبود آگاهی پرستاران در این موضوع بود که ۲۰ نفر از پرستاران (۸۶٫۹۵%) و ۶ نفر از سوپروایزران (۸۵٫۷۱%)، با آن، کاملا موافق بودند.
نتیجه گیری: برگزاری آموزش های ضمن خدمت کاربردی در این موضوع مهمترین راهکار برای پرستاران است.