مقاله بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله فرآیند تدریس
مقاله یادگیری
مقاله دبیران
مقاله موانع بهره گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: معینی کیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دبیران در مورد موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری بوده است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه معلمان مقطع متوسطه ناحیه دو استان قم، در سال تحصیلی ۹۲ -۱۳۹۱ به تعداد ۶۶۰ نفر می باشد. از میان آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته، شامل ۴۲ سوال می باشد. به منظور تعیین روایی از نظرات استادان و کارشناسان آموزش و پرورش استفاده گردید. میزان پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS معادل ۰٫۸۶ حاصل گردید. جهت تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش و شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری شامل شش عامل، ضعف زیرساخت فیزیکی، ضعف زیرساخت مدیریتی، ضعف خدمات پشتیبانی معلمان، عدم آمادگی شناختی معلمان، عدم تربیت معلمان برای تدریس در الگوی نوین تدریس، و عدم برنامه ریزی درسی فن آورانه و آمادگی فرهنگی معلمان می باشند.