مقاله بررسی موانع استقرار و اجرای اثربخش کنترلهای داخلی در سازمانهای دولتی استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۴ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع استقرار و اجرای اثربخش کنترلهای داخلی در سازمانهای دولتی استان قزوین
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع استقرار
مقاله کنترل داخلی
مقاله سازمان های دولتی قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرایش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تاثیر گذار بر اجرای اثربخش کنترل های داخلی بوده است. به همین منظور برای شناسایی این موانع از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی این ابزار از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. به منظور اجرای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. همچنین موانع مورد نظر با توجه به ادبیات تحقیق در قالب موانع ذاتی، موانع برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بر طبق نظرات افراد محدودیت های ذاتی، موانع دااخلی و بیرونی به میزان بالایی در کنترل های داخلی موثر بوده است.