مقاله بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل ۴۴ قانون
مقاله خصوصی سازی
مقاله برون سپاری
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شهنواز علی
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی نژاد عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال ۱۳۸۹ تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد ۳۰۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ۴۴ گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و ۲ سوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۲ محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفته است. از بین ۳۰۰ پرسشنامه توزیع شده، تعداد ۲۷۵ پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها ۹۱٫۶ درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.