مقاله بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع
مقاله اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت
مقاله دستگاه های اجرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حسن زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی بناب معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق سعی می کند موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت را در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی بررسی و تاثیر هر یک از موانع را بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت اولویت بندی نماید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و با توجه به موضوع، پرسش، اهداف، فرضیه ها، از نوع پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. این تحقیق دارای ۶ فرضیه می باشد. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک گروهی استفاده گردیده است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، پرسشنامه ای که حاوی ۳۳ سوال است به مقیاس لیکرت تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نبود شفافیت در اهداف سازمان ها، نبود استراتژی مناسب در سازمان ها، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان ها، ضعف فرهنگ پاسخگویی در سازمان ها و ضعف قوانین و مقررات در سازمان ها موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت می باشند. اما تاثیر هر یک از موانع بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت متفاوت می باشد. به طوری که از لحاظ تاثیرگذاری بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت به ترتیب ضعف قوانین و مقررات الزام آور در سازمان ها رتبه اول، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد رتبه دوم، نبود استراتژی مناسب رتبه سوم، نبود شفافیت در اهداف رتبه چهارم، ضعف فرهنگ پاسخگویی رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند.