مقاله بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با دیابت نوع ۲ و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آموزش پرستاری از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با دیابت نوع ۲ و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله باور
مقاله مانع
مقاله زندگی با دیابت
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله HbA1C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: محبی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: طل آذر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زندگی با دیابت چالشی عمده برای بیماران دیابتی نوع ۲ و توانمندی آنان به شمار می رود. در این راستا، تمرکز بر باورها و آگاهی بیماران به عنوان عوامل موثر در برنامه ریزی زندگی روزمره آنها به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با دیابت در بیماران دیابتی نوع ۲ و عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا شد.
روش: این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی – تحلیلی) بود که در سال ۱۳۹۱ بر روی ۶۰۰ بیمار با نمونه گیری تصادفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه، بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. ابزار مطالعه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با سلامت و بیماری و شاخص کنترل دیابت (HbA1C) با ۱۰ سوال و ابزار موانع آگاهی و باورها در زندگی با دیابت با استفاده بخشی از ابزار موانع دیابتDiabetes Obstacles Questionnaire (10 سوال) بود که توسط مقیاس از کاملا موافقم (۵) تا کاملا مخالفم (۱) اندازه گیری گردید. روایی ابزار با بهره گیری از نظر اساتید صاحب نظر و پایایی ابزار مطالعه با استفاده از روش test-retest اندازه گرفته شد (۰٫۸۳). روش جمع آوری اطلاعات، تکمیل پرسشنامه با استفاده از مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار آماری SPSS v.11.5 و آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو و مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شد. سطح معناداری در این مطالعه کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار موانع آگاهی و باورها ۳۱٫۲۶±۷٫۶۱ بود که متغیرهای سال های ابتلا به بیماری دیابت، سطح تحصیلات، نوع درمان، وضعیت شغلی، گروه های سنی، وضعیت درآمد و HbA1C با موانع آگاهی و باورها ارتباط آماری معناداری داشتند (p<0.001). نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که نسبت شانس موانع با سال های ابتلا بیشتر (p=0.001)، تحصیلات زیردیپلم (p<0.001)، انسولین درمانی (p=0.004) و درمان توام خوراکی و انسولین (p=0.02)، سن بالای ۶۵ سال (p=0.001) و کنترل نامطلوب دیابت (p<0.001) ارتباط آماری معناداری دارد و عوامل فوق با شدیدتر بودن موانع آگاهی و باورها ارتباط دارند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از این است که شدید بودن موانع آگاهی و باورها با سن سالمندی، سال های ابتلا به دیابت بیشتر، تحصیلات کمتر، درمان غیرخوراکی دیابت و کنترل نامطلوب در بیماران دیابتی نوع ۲ ارتباط داشت. با توجه به نتایج یاد شده طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای تئوری محور در مورد عوامل قابل تعدیل این موانع پیشنهاد می شود.