مقاله بررسی مواد موثره اسانس در سرشاخه های گلدار و عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه دارویی پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرایط طبیعی و زراعی در دو مرحله رویشی و زایشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مواد موثره اسانس در سرشاخه های گلدار و عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه دارویی پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرایط طبیعی و زراعی در دو مرحله رویشی و زایشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله اسانس
مقاله پونه کوهی
مقاله سنجش قدرت احیا کنندگی
مقاله ظرفیت آنتی اکسیدانی کل
مقاله میزان مهار رادیکال های آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستعد آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعی آرین
جناب آقای / سرکار خانم: مازندرانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناخت تغییرات میزان مواد موثره اسانس و نیز عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سر شاخه های گیاه پونه (Mentha longifolia) در دو مرحله رویشی و زایشی تحت شرایط زراعی (استفاده از کود حیوانی و نیز عدم استفاده از آن) و مقایسه آن با رویشگاه طبیعی صورت گرفت. بدین منظور سر شاخه های گیاه در دو مرحله رویش و زایشی از رویشگاه طبیعی آن واقع در منطقه عباس آباد استان گلستان و همچنین از گیاهان کشت شده در مزرعه دارای کودحیوانی گاوی و بدون کود جمع آوری گردید. نتایج تجزیه اسانس نشان داد که در مزرعه حاوی کود ترکیب سیرینگل و در رویشگاه طبیعت ترکیب آزولن از بالاترین میزان برخوردار بودند. همچنین عملکرد آنتی اکسیدانی با سه روش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، میزان مهار رادیکال های آزاد و سنجش قدرت احیاء کنندگی ارزیابی گردید. در رابطه با ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و سنجش قدرت احیا کنندگی، گیاه خودرو در شرایط طبیعی از بیشترین میزان عملکرد آنتی اکسیدانی در فاز زایشی نسبت به شرایط زراعی (دارای کود و بدون کود) برخوردار بود. در رابطه با میزان مهار رادیکال های آزاد و نیز قدرت احیاءکنندگی نیز بیشترین میزان در فاز رویشی و زایشی در تیمار بدون کود مشاهده شد.