مقاله بررسی مهمترین مواد موثره ثانوی و مقایسه آن در اندام های مختلف گیاه دارویی زرشک (.Berberis vulgaris L) در جنوب شرق استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مهمترین مواد موثره ثانوی و مقایسه آن در اندام های مختلف گیاه دارویی زرشک (.Berberis vulgaris L) در جنوب شرق استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گلستان
مقاله آلکالوئید بربرین
مقاله آنتوسیانین
مقاله ترکیبات فلاونوئیدی
مقاله ترکیبات فنلی
مقاله زرشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازندرانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: بیات هومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه دارویی زرشک (Berberis vulgaris L.) از گونه های ارزشمند نواحی کوهستانی استان گلستان است. در این تحقیق عملیات صحرایی به منظور بررسی اتنوفارماکولوژیکی، شناسایی رویشگاه های طبیعی و فنولوژی گیاه مورد مطالعه طی سال های ۸۹-۸۸ انجام گرفت و اندام های مختلف گیاه از رویشگاه کوهستانی چهارباغ جمع آوری، عصاره گیری و بررسی میزان مهمترین ترکیبات ثانوی اندام ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ارزیابی گردید. در این تحقیق مهمترین اطلاعات دارویی گیاه مورد نظر از درمانگران با تجربه محلی روستای چهارباغ بدست آمد و نتایج نشان داد که از فراورده های مختلف گیاه زرشک به صورت منفرد یا ترکیبی با سایر گونه های دارویی منطقه به عنوان ملین، مدر و ضد التهاب قوی در درمان بیماری های سرطان، قلبی عروقی و فشارخون استفاده می شود. رشد رویشی گیاه از فروردین آغاز شده و گلدهی آن از اواخر خرداد شروع و رسیدن میوه آن تا اواخر مهر ادامه داشت. این گیاه در خاک هایی با بافت شنی، رسی، لومی، با ۷٫۲ pH و هدایت الکتریکی ۳٫۴ و در اقلیم نیمه مرطوب معتدل (مدیترانه ای)، تا کوهستانی رویش دارند. نتایج بررسی های فیتوشیمیایی نشان داد که میزان ترکیبات فلاونوئیدی اندام های گیاه (ریشه، ساقه، برگ، گل و میوه) در محدوده۵۹٫۹ -۸٫۲ میلی گرم در گرم معادل کوئرستین، میزان فنل کل ۳۷٫۸-۱۶٫۱ میلی گرم در گرم معادل اسید گالیک و میزان آنتوسیانین بسیار متغیر و در محدوده ۱۵۳٫۴۲-۱۱٫۳۴ میلی گرم در گرم معادل سیانیدین-۳- گلوکوزید در هر یک از اندام ها مشاهده شد، به طوری که اندام های برگ و میوه به ترتیب، از بیشترین مقدار ترکیبات ثانویه برخوردار بودند. نتایج حاصل از آلکالوئید بربرین در دو اندام پوست ریشه و ساقه گیاه زرشک نشان داد که میزان آن در پوست ساقه و ریشه به ترتیب ۱٫۰۳ B%، ۶٫۳۷ درصد و سایر اندام های این گیاه فاقد آن بود.