مقاله بررسی مهارت تمییز شنیداری کودکان عادی فارسی زبان ۶-۴ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مهارت تمییز شنیداری کودکان عادی فارسی زبان ۶-۴ ساله
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش شنیداری مرکزی
مقاله رشد
مقاله آزمون های تمییز شنیداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری جلال
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خاتون آبادی سیداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تمییز شنیداری یکی از اجزاء مهارت های پردازش شنیداری مرکزی یا درک شنیداری می باشد که نقش مهمی در اکتساب وتولید صداهای گفتاری دارد. آزمون تمییز شنیداری یک ابزار غربالگری و ارزیابی این مهارت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی روند رشد توانایی تمییز شنیداری در گروه های سنی ۶-۴ سال کودکان عادی شهر سمنان می باشد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 200 کودک طبیعی در محدوده سنی ۶-۴ سال شهر سمنان انجام شده است. مهارت تمییز شنیداری در این کودکان توسط آزمون تمییز شنیداری وپمن (نسخه فارسی)، که یکی از عمومی و کاربردی ترین آزمون های تمییز شنیداری می باشد ارزیابی شد. سطح معناداری در این پژوهش P=0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: امتیاز تمییز شنیداری بر اساس صدک ۵ و ۹۵ در گرو های سنی ۴، ۵ و ۶ سال به ترتیب بین ۲۰ و ۳۶، ۲۱٫۸۵ و ۳۸، ۲۳٫۳۰ و۳۹٫۳۵  قرار داشت.
میانگین تمییز شنیداری کودکان ۴ ساله، بطور معنی داری از کودکان ۵ ساله و کودکان ۶ ساله کمتر بود (P=0.003). اما بین میانگین نمره تمییز شنیداری ۵ و ۶ ساله تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=0.21). همچنین در این پژوهش بین دوجنس دختر و پسر تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P=0.34).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توانایی کودکان سنین بالاتر در مهارت تمییز شنیداری صداها در مقایسه با کودکان سنین پایین بیشتر می باشد.