مقاله بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاک گزینش دانشجو
مقاله کنکور
مقاله آزمون ورودی دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگی عبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران (کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش) انجام شده است. با توجه به حضور تمام کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی در این مطالعه، نمونه گیری صورت نگرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای که برای این منظور ساخته شد استفاده گردید. مقدار پایایی آن با استفاده از ضریب همسانی درونی برای نمرات دبیرستانی ۰٫۸۰۶، مهارت های شغلی ۰٫۷۶۱، کنکور ۰٫۸۰۴ و فعالیت های اجتماعی ۰٫۸۱۰ برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همسانی درونی، ضریب رابطه کرامرز، ضریب توافق کپا و آزمون تک نمونه ای کولموگروو – اسمیرنو استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که: کارشناسان در استفاده از نتایج امتحانات دوره متوسطه، مهارت های شغلی، فعالیت های اجتماعی دانش آموزان و کنکور برای گزینش دانشجویان نظرات متفاوتی دارند. این تفاوت در سطح کمتر از یکهزارم معنی دار است(P<0.001) . به بیان دیگر کارشناسان تمایل دارند در گزینش دانشجو بجز کنکور سایر عوامل نیز مد نظر قرار گیرند و پذیرش دانشجو منحصر به یک عامل نباشد.