مقاله بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) نسخه دانش آموزان (PWI-SC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) نسخه دانش آموزان (PWI-SC)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان (PWI-SC)
مقاله مقیاس کیفیت زندگی
مقاله پایایی
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم:

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی مقیاس هایی که با هدف اندازه گیری کیفیت زندگی در جمعیت عمومی تهیه شده اند برای تمام گروه ها از جمله افراد دارای اختلالات شناختی و کودکان کاربرد ندارند. به منظور فائق آمدن بر این محدودیت، به دنبال پژوهش هایی چند، مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) (PWI) در استرالیا ساخته شد. متعاقبا نسخه موازی آن، PWI-SC برای جمعیت دانش آموزی سنین ۱۲ تا ۱۸ طراحی شد و ویژگی های روان سنجی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر نیز وارسی برخی ویژگی های روان سنجی مقیاس یاد شده در نمونه دانش آموزان ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بجنورد بوده است، و نمونه پژوهش حاضر ۵۶۳ نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مذکور بوده که بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش، از مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، و مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7) استفاده گردید. در مطالعه حاضر از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، رگرسیون و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان (PWI-SC) بر اساس ضریب آلفای کامل (۰٫۸۱)، ضریب آلفای دو نیمه مقیاس (۰٫۶۹ و ۰٫۶۲)، و ضریب همبستگی مربوط به بازآزمایی آن (۰٫۸۷)، دارای پایایی مناسبی بوده است. همچنین اعتبار مقیاس از طریق همبستگی با دیگر پرسشنامه ها: سلامت عمومی (GHQ) و مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7) ارزیابی شده است. تحلیل عاملی مقیاس در نمونه دانش آموزان ایرانی حکایت از اشباع آن از یک عامل داشته است. در مجموع، مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، دارای ویژگی های روان سنجی مناسبی با توجه به محدودیت های روش شناسی مطالعه کنونی بوده است.