مقاله بررسی مقایسه سه شیوه آموزشی گروهی، فردی (چهره به چهره) و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه سه شیوه آموزشی گروهی، فردی (چهره به چهره) و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دین
مقاله آموزش
مقاله آموزش چهره به چهره
مقاله لوح فشرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانصنمی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمری طهران هدی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهرانی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: علی نوری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: قرائت صحیح نماز به عنوان فریضه ای مهم در فرهنگ اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، و استفاده از روش موثر آموزشی در ارتقای وضعیت قرائت نماز در جوانان ضروری است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر شیوه های آموزشی گروهی، فردی (چهره به چهره) و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در سه گروه قرار داده شدند، و تعداد نمونه برای هریک از گروه ها ۲۲ نفر بود. قبل از مداخله ابتدا چک لیست خطاهای قرائت و تلفظ تکمیل شد، و سپس محتوای آموزشی در قالب آموزش گروهی، لوح فشرده و چهره به چهره در اختیار آنان قرار گرفت. در ادامه، یک ماه بعد از مداخله خطاهای قرائت در نماز دانشجویان ثبت شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های کروسکال والیس و ویل کاکسون در سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد بالاترین میانگین تغییر در قرائت حروف و تلفظ حرکات مربوط به شیوه آموزش چهره به چهره بوده است، به طوری که به ترتیب میانگین و انحراف معیار قرائت حروف و تلفظ حرکات قبل از آموزش ۳٫۹۹±۱۰٫۲۴، ۳٫۱۷±۱٫۶ و پس از آموزش به شیوه چهره به چهره ۱٫۸±۱٫۵۶ و ۰٫۴±۱٫۰۸ برآورد شد (p=0.000). بین میانگین تغییر قرائت حروف در سه گروه آموزشی، اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه تاثیر شیوه های آموزشی گروهی، فردی و لوح فشرده بر تصحیح قرائت نماز دانشجویان یکسان بوده است. لذا پیشنهاد می شود نسبت به اصلاح قرائت نماز دانشجویان با در نظر گرفتن علاقمندی فراگیران و شرایط موجود، از شیوه های گوناگون استفاده شود.