مقاله بررسی مقایسه ای و رابطه رفتار جراتمندانه، عزت نفس و جهتگیری مذهبی دانشجویان ورزشکار غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای و رابطه رفتار جراتمندانه، عزت نفس و جهتگیری مذهبی دانشجویان ورزشکار غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار جراتمندانه در افراد
مقاله عزت نفس در افراد
مقاله جهتگیری مذهبی دانشجویان
مقاله تاثیر ورزش بر افراد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع کاظمی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی جاوید مهرآور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پزوهش به مقایسه و رابطه رفتار جراتمندانه، عزت نفس و جهتگیری مذهبی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ۱۹ تا ۲۲ ساله دانشگاه های دولتی شهر تهران هستند. به این منظور نمونه ای متشکل از ۲۰۰ دانشجو به نسبت مساوی از بین دانشجویان ورزشکار (۱۰۰ نفر) و غیر ورزشکار (۱۰۰ نفر) در رشته های مختلف تحصیلی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. سوال اصلی پژوهش عبارت بود از: «آیا بین رفتار جراتمندانه، عزت نفس و جهتگیری مذهبی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد؟» طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش: ۱٫ پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۸۸% محاسبه شده است. ۲٫ پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت که اعتبار آن ۰٫۹۴ براورد شده است. ۳٫ پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی که ضریب پایایی آن از روش باز آزمون ۰٫۹۱ گزارش شد. به منظور بررسی داده ها از آزمون آمار استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج بین عزت نفس، رفتار جراتمندانه و جهتگیری مذهبی رابطه مثبت و معناداری در سطح p<0.05 وجود دارد، هم چنین بین رفتار جراتمندانه و عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری مشاهده شد و دانشجویان ورزشکار از رفتار جراتمندانه و عزت نفس بیشتری برخوردارند. ولی در متغیر جهتگیری مذهبی تفاوت معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد.