مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای ویژگی های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی
مقاله صفحات تشدیدکننده اشعه X
مقاله دانسیتومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ناصر آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: صفری امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پزوه نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نیاز روزافزون به تهیه رادیوگرافی های تشخیصی در دندان پزشکی، لزوم رعایت حداقل تابش اشعه به بیمار در جهت کاهش دوز بیمار را بیش از پیش ایجاب می نماید. هدف مطالعه حاضر، بررسی مقایسه ای خصوصیات دیداری مانند کنتراست و دانسیته و نیز مه آلودگی ذاتی فیلم های اکلوزال استاندارد و فیلم های اکلوزال با صفحه تشدید کننده بود.
مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر از فیلم اکلوزال استاندارد و نیز فیلم اکلوزال تهیه شده توسط برش فیلم خارج دهانی در سایز فیلم اکلوزال و جاسازی شده در صفحات تشدید کننده هم اندازه، استفاده شد. بعد از یافتن مناسب ترین شرایط زمانی اکسپوژر، حداکثر کیلو ولتاژ و میلی آمپر، رادیوگرافی با استفاده از هر دو نوع فیلم از یک استپ وج و تحت شرایط یکسان ظهور و ثبوت تهیه شد. تعداد ۲۵ عدد رادیوگرافی تهیه شده از هر یک از دو نوع فیلم تحت ارزیابی دانسیتومتری در نقاط مشابه قرار گرفتند. جهت ارزیابی مه آلودگی ذاتی یک عدد فیلم تابش نشده از هر دو نوع تحت ارزیابی دانسیتومتریک در ۵ نقطه یکسان قرار گرفت. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۱٫۵ و آزمون آماری Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (a=0.01).
یافته ها: دانسیته فیلم اکلوزال استاندارد از فیلم اکلوزال استفاده شده همراه با صفحات تشدید کننده بیشتر بود (p value< 0.001). کنتراست فیلم اکلوزال با صفحات تشدیدکننده بیشتر از فیلم اکلوزال استاندارد بود (p value< 0.001). مه آلودگی ذاتی فیلم اکلوزال با صفحات تشدید کننده کمتر از فیلم اکلوزال استاندارد بود (p value= 0.006).
نتیجه گیری: فیلم اکلوزال با صفحه در مقایسه با فیلم اکلوزال استاندارد دارای کنتراست بالاتر، مه آلودگی ذاتی و دانسیته کمتر البته در محدوده تشخیصی بود. استفاده از روش با صفحه، باعث کاهش زمان تابش و کاهش دوز بیمار خواهد شد، بنابراین استفاده از آن پیشنهاد می شود.