مقاله بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمون های دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمون های دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه باز و از دور
مقاله هیات علمی
مقاله آزمون
مقاله طراحی سوال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی فهیمه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش یادگیری در دانشگاه باز و از دور با ابزار آزمون به دلیل اشباع محیط از رسانه های دیجیتالی و تغییر نقش های عوامل درگیر در چرخه یادگیری بسیار پیچیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمون های دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بود. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی بود که در طراحی سوال با مرکز آزمون دانشگاه همکاری داشتند، از این تعداد ۲۸۶ عضو هیات علمی بر اساس جدول مورگان با روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان طراحی سوال و استادان با سابقه دانشگاه تایید شد و اعتبار درونی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۲ برای وضعیت موجود و ۰٫۹۶ برای وضعیت مطلوب به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t تک گروهی و مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب آزمون های دانشگاه باز و از دور در محورهای هدف، طراحی، اجرا، تصحیح و بازخورد و مولفه های سه گانه هر کدام از این محورها تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس، بازنگری در وضعیت موجود آزمون های دانشگاه باز و از دور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.