مقاله بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع درآمد
مقاله شاخص ضریب جینی
مقاله تایل
مقاله ضریب اتکینسون
مقاله نسبت دهک درآمدی دهم به اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در این تحقیق به بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته می شود. با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری استان مرکزی و کل کشور محاسبه می شود.
روش: به این منظور از ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون با اجتناب جامعه از نابرابری ۰٫۵ و نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول استفاده می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata و Excel استفاده شده است.
یافته ها: از برآورد این چهار شاخص این نتیجه به دست می آید که توزیع درآمد در مناطق شهری استان مرکزی نسبت به مناطق روستایی استان مناسب تر است و همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری استان نسبت به مناطق شهری کل کشور مناسب تر است. از برآورد شاخص های ضریب جینی، تایل و اتکینسون این نتیجه حاصل می شود که توزیع درآمد در مناطق روستایی استان متعادل تر از کل کشور است.
نتایج: اما برآورد نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول نتیجه مشخصی در مورد این که توزیع درآمد در طی دوره ۸۹ـ۱۳۶۳ در مناطق روستایی استان مناسب تر است یا مناطق روستایی کل کشور به دست نمی آید.