مقاله بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی بهداشت جنسی و باروری جوانان در دو موقعیت قبل و بعد از ازدواج، تهران ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی بهداشت جنسی و باروری جوانان در دو موقعیت قبل و بعد از ازدواج، تهران ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیاز آموزشی
مقاله بهداشت جنسی
مقاله بهداشت باروری
مقاله ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمرزی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ریماز شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتی خویی عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: رازی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ازدواج پدیده ای است که ماهیت نیازهای بهداشت جنسی و باروری را تغییر می دهد. عدم توجه به ماهیت متفاوت نیازهای بهداشت جنسی و باروری در موقعیت های مختلف از اثر بخشی برنامه های آموزشی در این حیطه می کاهد. هدف از این مطالعه گزارش نیازهای آموزشی و مقایسه میزان نیاز به آموزش در حیطه بهداشت جنسی و باروری جوانان در دو موقعیت قبل و بعد از ازدواج می باشد.
روش کار: در یک مطالعه هم گروهی در سال ۱۳۹۰، ۴۵۰ نفر از داوطلبین ازدواج در تهران به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی شده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان نیاز به آموزش در زمینه های مختلف حیطه بهداشت جنسی و باروری در دو مرحله قبل و بعد از ازدواج با مقیاس پنج درجه ای لیکرت مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون ها آماری تی تست و تی زوج استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره نیاز به آموزش قبل از ازدواج و بعد از ازدواج به ترتیب ۰٫۹۵±۳٫۵۶ و ۰٫۸۲±۳٫۷۲ بود بعد از ازدواج میزان نیاز به آموزش افزایش پیدا کرده بود ولی این افزایشاز نظر آماری معنی دار نبود (۰٫۰۹۶=p-value). مهم ترین موضوع آموزشی قبل از ازدواج «سلامت در روابط جنسی» و بعد از ازدواج «بهترین شرایط جسمی، روانی و اجتماعی زن و مرد برای شروع بارداری» بود.
نتیجه گیری: یافته ها این مطالعه پیشنهاد می کند که محتوای آموزشی متناسب با نیازهای بهداشت جنسی و باروری جوانان با در نظر داشتن موقعیت فرهنگی و اجتماعی آنان طراحی و اجرا شود.