مقاله بررسی مقایسه ای نحوه مشارکت کودکان فلج مغزی ۸ تا ۱۴ سال و کودکان طبیعی همسال در فعالیت های اوقات فراغت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای نحوه مشارکت کودکان فلج مغزی ۸ تا ۱۴ سال و کودکان طبیعی همسال در فعالیت های اوقات فراغت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله فلج مغزی
مقاله فعالیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مدینه
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مهربان افسون
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مشارکت کودکان در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت با سلامت آنها ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مشارکت کودکان فلج مغزی ۸ تا ۱۴ سال در مقایسه با کودکان طبیعی همسال بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۳۰ کودک فلج مغزی با میانگین سنی ۱۱ سال و ۱ماه از مدارس ویژه جسمی-حرکتی و ۳۰ کودک طبیعی همسال آنها با میانگین سنی ۱۱ سال و ۶ ماه از مدارس عادی به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. مشارکت این کودکان از طریق مصاحبه به وسیله آزمون (CAPE: Children’s Assessment of Participation and Enjoyment) رزیابی شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS17 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: از نظر تنوع مشارکت تفاوت معناداری بین کودکان فلج مغزی و کودکان طبیعی همسال با مقادیر (p=0.000) مشاهده شد. شدت مشارکت کودکان طبیعی همسال بیشتر از کودکان فلج مغزی بود (p=0.000) تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر لذت مشاهده نشد. اثر اصلی جنسیت و اثر متقابل گروه در جنسیت در هیچکدام از متغیرهای آزمون CAPE معنادار نبود.
نتیجه گیری: کودکان همسال در تعداد فعالیت های بیشتری مشارکت داشتند. مشکلات فیزیکی می تواند روی مشارکت کودکان در فعالیت های روزمره و اجتماعی شدن آنها اثر بگذارد (۱۱, ۴, ۲)، لذا آگاهی از مشارکت این کودکان می تواند به متخصصان سیستم بهداشتی در جهت طراحی درمان های متناسب با نیازهای کودکان و ارتقا مشارکت و سلامت آنها کمک کند.