مقاله بررسی مقایسه ای میزان کارایی موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماری های زنان و مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان کارایی موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماری های زنان و مامایی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور جستجو
مقاله ذخیره و بازیابی اطلاعات
مقاله بیماری های زنان
مقاله اینترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مردم اشتیاق زیادی برای به دست آوردن اطلاعات پزشکی دارند. موتورهای جستجوی عمومی، اغلب نمی توانند به خوبی از عهده این کار برآیند. یکی از راه های بازیابی اطلاعات در زمینه موضوعی پزشکی، استفاده از موتورهایی است که به صورت اختصاصی برای اطلاعات پزشکی طراحی شده اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان کارایی موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری های زنان و مامایی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع تطبیقی بود که برای انجام پژوهش، ۵ کلید واژه مربوط به بیماری های زنان و مامایی با مشورت پزشکان متخصص زنان انتخاب گردید و کلید واژه های متخصصان در سر عنوان موضوعی پزشکی(Medical subject headings) MeSH  از زبان طبیعی به زبان کنترل شده در آمدند. کلید واژه ها در ۵ موتور کاوش تخصصی پزشکی با نام های: (MedHunt) HONsearch، Omni، PogoFrog، Search Medica،Trip Database  که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند، مورد جستجو قرار گرفت. ابزار گرد آوری داده در این پژوهش، سیاهه وارسی (چک لیست) بود. ۱۰ نتیجه اول در هر موتور بازیابی و با سیاهه وارسی که شامل ۴۷ مولفه بود، بررسی شد. روایی سیاهه بر اساس مشاهدات متخصصان و استادان کتابداری و اطلاع رسانی و استفاده از مطالعات و متون مرتبط مورد تایید قرار گرفت. بررسی های آماری و انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ انجام شد. آزمون X2 جهت مقایسه به کار گرفته شد.
یافته ها: از کل ۲۵۰ مدرک بازیابی شده در روز آمدی،Search Medica (94 درصد)، در مرتبه نخست و  Pogofrog(78 درصد) در مرتبه دوم قرار گرفت. از نظر دقت،  Search Medica(94 درصد) در رتبه اول و Pogofrog (92 درصد) در رتبه دوم قرار گرفت. از نظر بازیافت، بین موتورهای پزشکی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در ارتباط با اعتبار منابع بازیابی، بالاترین نتایج معتبر مربوط به Pogofrog (66 درصد) و Search Medica (44 درصد) در مرتبه دوم قرار گرفت. از نظر امکانات و قابلیت های جستجو،Medhunt  با امتیاز ۲۵ بالاترین امتیاز کسب شده را داشت.
نتیجه گیری: در مجموع به طور میانگین بیشتر از نیمی (۷۵ درصد) از نتایج بازیابی شده، از موتورهای کاوش پزشکی در این پژوهش در حوزه مورد بررسی مرتبط هستند. به کاربران توصیه می شود که برای جستجوی اطلاعات در رابطه با بیماری های زنان و مامایی برای این که به نتایج تخصصی تری دست پیدا کنند به موتور Search Medica که دارای توانایی بیشتری در یافتن مدارک مرتبط تر و دقیق تر و پوشش موضوعی وسیع تر می باشد مراجعه نمایند.