مقاله بررسی مقایسه ای میزان فولات سرم در زنان باردار با و بدون پره اکلامپسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان فولات سرم در زنان باردار با و بدون پره اکلامپسی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله پره اکلامپسی
مقاله فولات سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دلیر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدویان میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خونریزی، عفونت و افزایش فشار خون، از مهمترین علل مرگ و میر مادران در دوران بارداری می باشند. اسید فولیک احتمالا در تنظیم رشد و رگزایی جفتی، تکثیر سلولی و DNA و متابولیسم هموسیستئین نقش دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه میزان فولات سرم در زنان باردار با و بدون پره اکلامپسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۶۰ زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان قائم (عج) انجام شد. از این میان، ۳۰ نفر از زنانی که طبق تشخیص متخصص زنان و آزمایشات انجام شده، مبتلا به پره اکلامپسی بودند در گروه پره اکلامپسی و ۳۰ نفر از زنان با فشار خون طبیعی و عدم وجود پروتئین در ادرار، در گروه بدون پره اکلامپسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از فرم مشخصات فردی، پرسشنامه های پره اکلامپسی و مشخصات بارداری استفاده شد و میزان فولات سرم نیز از طریق آزمایش خون تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی دانشجویی و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر میزان فولات سرم تفاوت معنی داری داشتند (
p<0.001). میانگین میزان فولات سرم در گروه بدون پره اکلامپسی ۱٫۴۲±۰٫۵۷ نانوگرم بر لیتر و در گروه مبتلا به پره اکلامپسی، ۰٫۸۷±۰٫۶۷ نانوگرم بر لیتر بود و میزان فولات سرم با مصرف اسید فولیک در بارداری ارتباط معنی داری داشت (p<0.09).
نتیجه گیری: افراد مبتلا به پره اکلامپسی نسبت به زنان باردار بدون پره اکلامپسی، میزان فولات سرم پایین تری دارند، اما این تفاوت در سطح اطمینان ۹۰ درصد معنی دار است.