مقاله بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان، ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان، ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی
مقاله زایمان
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: محبی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بازگشت زایمان از رویکرد طبی به روند فیزیولوژیک، با توجه بیشتر به جنبه های احساسی و انسانی زنان و عدم مداخلات بی مورد می تواند باعث خشنودسازی روند زایمان برای مادران شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقایسه ای در سال ۱۳۹۱ بر روی ۳۴۰ زن در دو گروه زایمان مرسوم و فیزیولوژیک، در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان انجام شد. نمونه گیری در گروه مرسوم به روش در دسترس و در گروه فیزیولوژیک به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی و مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی و مامایی، مقیاس رضایت از تجربه زایمان مک کی و رضایت از محیط زایمان بود که ۲۴ ساعت پس از زایمان به روش مصاحبه تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های کای دو، تی مستقل و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: افراد دو گروه زایمان مرسوم و فیزیولوژیک از نظر سن مادر، سن بارداری و پاریته همسان بودند. هر دو گروه از سطح رضایت مندی بالایی در خصوص محیط زایمان و تجربه زایمان برخوردار بودند. با این وجود، میزان رضایت مندی مادران از محیط زایمان (۰٫۰۰۰۱>p) و تجربه زایمان (۰٫۰۰۱=p) در گروه زایمان فیزیولوژیک به طور معنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری: زایمان فیزیولوژیک با ارائه مجموعه ای از خدمات شامل: اقدامات حمایتی، توجه به خواسته ها و نیاز های مادر و اجتناب از اقدامات معمول و بی مورد می تواند زایمان را به تجربه ای مطلوب و رضایت بخش برای مادر تبدیل کند.