مقاله بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت مری، گوش و مقعد در کودکان تحت جراحی قلب باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۸۲ تا ۶۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت مری، گوش و مقعد در کودکان تحت جراحی قلب باز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترمومتری
مقاله مری
مقاله مقعد
مقاله گوش
مقاله کودکان
مقاله جراحی قلب باز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموحد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بیات پور مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده آبکنار هومن
جناب آقای / سرکار خانم: کلانی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:. جراحی قلب باز با استفاده از پمپ قلبی ریوی همراه با هیپوترمی انجام می شود. اندازه گیری دمای بدن حین هیپوترمی بسیار مهم است. لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه میزان درجه حرارت مری با دمای گوش و مقعد در کودکان تحت جراحی قلب باز انجام شد.
روش بررسی: مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر، به روش نمونه گیری آسان مبتنی بر هدف بر روی ۷۰ بیمار زیر ۱۲ سال کاندیدای جراحی قلب باز انجام شد. بعد از پذیرش بیمار و انجام اینداکشن بیهوشی، دمای مری و مقعد و گوش توسط ترمومتر در سه مرحله قبل از پمپ قلبی ریوی، حین هیپوترمی و بعد از جدا شدن از پمپ، اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های paired T-test و آنالیز واریانس (Anova) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین دمای بدن در سه محل گوش، مری و مقعد یکسان نبود و در دمای دو گوش راست و چپ اختلاف معنی داری مشاهده نشد، اما اختلاف دمای مری، مقعد و گوش معنی دار بود (p<0.001). بر اساس نمودار تغییرات دما در مرحله هیپوترمی میزان کاهش دمای دو گوش بیش از مری و مقعد، و در مقعد بیش از مری بوده است. در واقع در فاز هیپوترمی مری کمترین میزان کاهش را داشته است.
نتیجه گیری: هر سه محل گوش، مری و مقعد نسبت به تغییر دما حساس بوده اما از آنجا که اختلاف دمای بین محل های مورد نظر در سه مرحله قبل، حین و بعد از هیپوترمی یکسان نبوده است، لذا نمی توان از دمای یک محل به تنهایی برای اندازه گیری دمای محل های دیگر استفاده نمود.