مقاله بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (Pangasius hypophthalmus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (Pangasius hypophthalmus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروم
مقاله کپور معمولی
مقاله گربه ماهی راه راه (پنگوسی)
مقاله فلس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی سیده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: خالصی محمدکاظم‌
جناب آقای / سرکار خانم: کوهستان اسکندری سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (Pangasius hypophthalmus) در بافت های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده (LC50-96 h) و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض ۱۰% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت ۱۵ روز قرار گرفتند. از بافت های مورد آزمایش نمونه های ماهیان در روزهای ۷ و ۱۵ نمونه برداری شد و پس از آماده سازی و هضم شیمیایی، مقدار کروم در هر بافت به وسیله دستگاه جذب اتمی (مدل ترمو) مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای انباشتگی هر سه فلز سنگین در بافت ها، اختلافات معنی داری (P<0.05) را بین گروه های شاهد و تیمارها و نیز میان کپور معمولی و گربه ماهی راه راه نشان داد. در ماهی کپور معمولی تجمع کروم به شکل آبشش > کبد > پوست > فلس > عضله، و در گربه ماهی به شکل کبد > عضله > پوست > آبشش بود. موجودی نهایی کل کروم در بافت های گربه ماهی ۳٫۶۵ برابرکپور (بدون احتساب فلس)، و انباشتگی نهایی کروم در عضله گربه ماهی ۱۶٫۱۵ برابر عضله کپور بود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که پوست فلس دار ماهی کپور معمولی با جذب قابل ملاحظه فلزات سنگین و کمترین انباشتگی آنها در عضلات نسبت به پوست بدون فلس گربه ماهی راه راه، لایه حفاظتی موثری را در برابر مواد شیمیایی زیست محیطی فراهم می کند و می تواند مصرف ماهی فلس دار را از این جنبه توجیه نماید.