مقاله بررسی مقایسه ای میزان بیان ژنهای TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان بیان ژنهای TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپسیس
مقاله TLR
مقاله SOFA score

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی هما
جناب آقای / سرکار خانم: راستین مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جباری نوقابی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص به هنگام سپسیس باکتریال از اهمیت بسزائی برخوردار است، که نظر به موارد نتایج منفی کشت، هدفی دشوار به نظر می رسد. اما بررسی عواملی از جمله مولکولهای بیان کننده TLR ممکن است تا حدی کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی بیان ژنهای TLR2وTLR4 در سلولهای تک هسته ای خون بیماران سپسیس باکتریال با کشت خون منفی در مقایسه با جمعیت سالم جهت افتراق سپسیس باکتریال کشت منفی گرم مثبت از گرم منفی می باشد.
روش کار: مطالعه در سال ۱۳۹۱ به صورت مورد شاهدی در دو گروه ۳۰ نفری از افراد سالم و بیماران سپسیس باکتریال کشت منفی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. نتایج با نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد و میزان کات آف بیان ژنهای مذکور نیز با نرم افزار R محاسبه گردید.
نتایج: در مقایسه بیان TLR2 و TLR4 بیماران کشت منفی با افراد سالم ارتباط معنی دار وجود نداشت (p=TLR2:0.52) و (p=TLR4:0.099) در مقایسه بیان TLR2 بیماران کشت منفی با اسمیر کوکسی گرم مثبت غیر شعله شمعی و غیر انتروکوک ارتباط معنی دار وجود نداشت (p=0.0928) ولی در بیان TLR4 ارتباط معنی دار مشاهده شد (p=0.004)
نتیجه گیری: بیان TLR4در بیماران سپسیس باکتریال باSOFA SCORE 0-3 در مقایسه با افراد سالم با کات آف 9.54و حساسیت ۷۶% و ویژگی ۷۱% تفاوت داشت، و نیز در سپسیس باکتریال کشت منفی احتمالا استافیلوکوکی با کات آف ۴۶٫۱۹ با حساسیت ۸۷% و ویژگی ۷۸% تفاوت داشت. بنابراین شاید بتوان از بررسی بیان TLR4 در تصمیم گیری جهت شروع آنتی بیوتیک ضد استافیلوکوک در سپسیس باکتریال کشت منفی استفاده نمود.