مقاله بررسی مقایسه ای میزان ایمونوگلوبولین IgG) G)، ایمونوگلوبولین IgM) M) و ایمونوگلوبولین IgA) A) سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۲ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان ایمونوگلوبولین IgG) G)، ایمونوگلوبولین IgM) M) و ایمونوگلوبولین IgA) A) سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی تبریز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیکن پلان دهانی
مقاله ایمونوگلوبولین ها
مقاله سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی زنوز علی
جناب آقای / سرکار خانم: بابالو زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لیکن پلان یک بیماری پوستی – مخاطی مزمن و نسبتا شایع است که مخاط دهان را تحت تاثیر قرار می دهد. اتیولوژی و پاتوژنز این بیماری به خوبی شناخته نشده است. برخی شواهد پیشنهاد می کنند که سیستم ایمنی هومورال ممکن است در تشکیل و پیشرفت لیکن پلان نقش داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی سطوح ایمونوگلوبولین های سرمی (G، A، M) در لیکن پلان زخمی و غیرزخمی و مقایسه آن با گروه کنترل انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۲۵ بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی زخمی و ۲۵ بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی غیر زخمی و ۲۵ نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ایمونوگلوبولین های سرمی اندازه گیری شد و برای مقایسه تفاوت میانگین ها از تست آنالیز واریانس یکطرفه و نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ استفاده گردید (a= 0.05).
یافته ها: مطابق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه میانگین سطح ایمونوگلوبولین G در گروه زخمی ۱۴٫۱۰±۱٫۷۶، در گروه غیرزخمی ۹٫۷۹±۱٫۶۷ و در گروه شاهد ۸٫۴۸±۰٫۹۵ به دست آمد که میانگین ایمونوگلوبولین G در گروه زخمی بیشتر از گروه غیرزخمی و شاهد بود(p value<0.001) . میانگین سطوح ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در بین گروه های مختلف تفاوت معنی داری نداشت (p value>0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، در حالی که سطح ایمونوگلوبولین G سرم در بیماران دارای ضایعات زخمی لیکن پلان افزایش می یابد، مقادیر سرمی ایمونوگلوبولین های M و A در انواع زخمی و غیرزخمی لیکن پلان و افراد سالم تفاوتی ندارد.