مقاله بررسی مقایسه ای میزان اثربخشی و عوارض میزوپروستول خوراکی با اکسی توسین در القاء زایمان در حاملگی های ترم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۰۳ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان اثربخشی و عوارض میزوپروستول خوراکی با اکسی توسین در القاء زایمان در حاملگی های ترم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاز اکتیو
مقاله لیبر
مقاله القا زایمان
مقاله میزوپروستول
مقاله اکسی توسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی هرندی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: کرمعلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: معینی آیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روش غالب برای القا زایمان در ایران استفاده از اکسی توسین (سنتوسینون) است. در طی دهه گذشته تجویز داروی میزوپروستول (PGE1) نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، میزان اثربخشی و عوارض میزوپروستول خوراکی در مقایسه با اکسی توسین در القا زایمان در حاملگی های ترم مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش کار: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد، ۱۳۰ خانم باردار ترم با اندیکاسیون ختم حاملگی در دو گروه مساوی تحت القای زایمان با میزوپروستول خوراکی با دوز ۲۵ میکروگرم هر دو ساعت و یا اکسی توسین به صورت انفوزیون وریدی قرار گرفتند. مدت زمان شروع القا تا زایمان و مدت زمان شروع القا تا شروع فاز فعال و میزان زایمان در طی ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعت و نیاز به سزارین و اندیکاسیون آن درج می شد. آنالیز آماری با آزمون های من ویتنی، مجذور کای دو و تی و با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 انجام شد. مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی ایران با شماره (IRCT2012061910068N1) با کد اخلاق ۶۹ به ثبت رسید.
یافته ها: میزان شکست القا در گروه میزوپروستول و اکسی توسین به ترتیب معادل %۳۲٫۳ و %۶۳٫۱ بود (p= 0.001). میانگین بازه های زمانی القا تا فاز فعال و القا تا زایمان در گروه میزوپروستول به طور معناداری بیشتر از گروه اکسی توسین گزارش شد (به ترتیب p= 0.002 و p= 0.001). میزان بروز عوارض مادری (به جز علایم گوارشی) و نوزادی در دو گروه اختلاف معناداری نداشت.
نتیجه گیری: میزوپروستول همانند اکسی توسین، داروی نسبتا امن برای القا زایمان است.