مقاله بررسی مقایسه ای میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم بر حسب آنتی ژن های گروه های خونی B ،A و O که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم بر حسب آنتی ژن های گروه های خونی B ،A و O
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزاق
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله شمارش قارچ
مقاله گروه خونی B ،A و O

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزیمه فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاندیدا آلبیکنس شایع ترین قارچ فرصت طلب حفره دهان است. تاکنون ارتباط عوامل مختلف با بروز عفونت کاندیدا آلبیکنس بررسی شده است. در برخی مطالعات ارتباط آنتی ژن های گروه خونی با کاندیدیازیس نتایج متناقضی در بر داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم و رابطه آن با گروه های خونیA ، B و O بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی – تحلیلی، ۳۰۰ فرد سالم، شامل ۱۰۰ نفر با گروه خونی O، ۱۰۰ نفر با گروه خونی A و ۱۰۰ نفر با گروه خونی B به صورت تصادفی انتخاب شدند و بزاق تمامی این افراد به روش Spitting غیرتحریکی جمع آوری شد و سپس در آزمایشگاه، کشت میکروبی برای بررسی تعداد کلونی های کاندیدا صورت گرفت. در نهایت اطلاعات توسط آزمون های آماری Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Pearson در نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نمونه ها شامل ۱۵۶ نفر مرد و ۱۴۴ نفر زن با میانگین سنی ۲۷٫۵۲ سال بودند. میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد با گروه خونی O، ۲۶٫۴، در افراد با گروه خونیA ، ۱۹٫۸۴ و در افراد با گروه خونی B، برابر با ۲۱٫۲۳ بود. اختلاف میانگین تعداد کلونی های کاندیدا در میان گروه های خونی از لحاظ آماری معنی دار نبود (p value= 0.280).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، ارتباطی بین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس و گروه های خونی وجود ندارد. برای اثبات اثر احتمالی نوع گروه خونی بر استعداد ابتلا به کاندیدیازیس تحقیقات بیشتر توصیه می شود.