مقاله بررسی مقایسه ای مهارتهای خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی طبیعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای مهارتهای خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی طبیعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهای خواندن
مقاله کاشت حلزون
مقاله پایه دوم و سوم ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهبداغی محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مهارت خواندن برای پیشرفت تحصیلی امری ضروری است که کودکان کم شنوا به دلیل نقص شنیداری در این مهارت مشکلاتی دارند. استفاده از کاشت حلزون می تواند دروندادهای شنیداری را بهبود دهد. هدف این مطالعه بررسی مهارتهای خواندن کودکان کاشت حلزون و مقایسه آن با کودکان طبیعی می باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بر روی ۲۴ کودک کاشت حلزون شده و ۲۴ کودک طبیعی که از بین دانش آموزان دو پایه دوم و سوم مدارس ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند انجام شد. عملکرد خواندن کودکان توسط آزمون خواندن نما مورد ارزیابی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز آزمون های آماری T-test، رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین امتیاز کلی خواندن در گروه کودکان طبیعی به طور معناداری بیشتر از کودکان کاشت حلزون شده بود (P<0.01). همچنین بین میانگین امتیاز کلی خواندن با با مدت زمان کاشت حلزون رابطه معناداری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: کودکان کاشت حلزون به دلیل دسترسی کمتر به اطلاعات شنیداری و واجی نسبت به کودکان طبیعی مهارتهای خواندن ضعیف تری دارند. به نظر می رسد جراحی زود هنگام و کاشت حلزون قبل از سن زبان آموزی می تواند باعث شود تا حدی نقایص خواندن کودکان کم شنوا جبران کند.