مقاله بررسی مقایسه ای مصرف مکمل آهن و اسیدفولیک و کسب اضافه وزن مطلوب در بارداری های خواسته و ناخواسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای مصرف مکمل آهن و اسیدفولیک و کسب اضافه وزن مطلوب در بارداری های خواسته و ناخواسته
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگی
مقاله خواسته
مقاله ناخواسته
مقاله آهن
مقاله اسیدفولیک
مقاله اضافه وزن مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در حاملگی های ناخواسته رفتارهای بهداشتی متفاوتی مانند دریافت مراقبت های ناکافی و نامنظم دوران بارداری مشاهده می شود که می تواند سبب تاخیر در شروع مصرف مکمل ها مانند آهن و اسیدفولیک گردد. مصرف قبل و حین بارداری اسیدفولیک سبب کاهش نقایص لوله عصبی در نوزاد می شود. ملاقات های منظم با توزین به موقع مادر همراه است که در صورت عدم افزایش وزن لازم با تشخیص و اقدام به موقع سبب کاهش عوارض مادری و نوزادی می گردد. این پژوهش با هدف مقایسه مصرف مکمل ها و افزایش وزن مناسب در بارداری های خواسته و ناخواسته انجام شده است.
روش کار: این مطالعه قسمتی از یک کار تحقیقی وسیع تر بوده، از نوع کارآزمایی مورد- شاهدی می باشد. جامعه پژوهش کلیه زنان مراجعه کننده جهت انجام زایمان به بیمارستان تامین اجتماعی همدان در سال ۱۳۸۸ بودند که با استفاده از روش نمونه گیری مستمر ۲۷۰ نفر از آنها برای شرکت در پژوهش انتخاب شده و با توجه به خواسته بودن یا ناخواسته بودن حاملگی در دو گروه قرار گرفتند. رفتارهای بهداشتی مادران شامل زمان شروع و مصرف منظم قرص آهن و اسیدفولیک و اضافه وزن مناسب بارداری با پرسش از آنها و یا در صورت دریافت مراقبت های بارداری، از طریق درمانگاه ها تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل، کای دو و من- ویتنی استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین دو گروه از نظر زمان شروع مکمل آهن (PV=0.007) و مصرف منظم آن (PV<0.001) زمان شروع اسیدفولیک (PV<0.001) و مصرف منظم آن (PV<0.001) تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد. در خصوص افزایش وزن مناسب دوران بارداری نیز تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (PV=0.01).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، تجربه بارداری با یک تولد ناخواسته با نتایج منفی مانند عدم مصرف کافی مکمل ها و کسب اضافه وزن مطلوب همراه است. لذا آموزش بهداشت باروری، بهبود مشاوره قبل از بارداری، ارتقای کیفیت مراقبت ها و افزایش مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه به منظور تنظیم زمان حاملگی با هدف پیشگیری از تولد ناخواسته و افزایش سطح سلامت جامعه پیشنهاد می گردد.