مقاله بررسی مقایسه ای فاصله اپکس دندان های خلفی فک بالا تا کف سینوس ماگزیلاری در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک CBCT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای فاصله اپکس دندان های خلفی فک بالا تا کف سینوس ماگزیلاری در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک CBCT
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپکس دندان
مقاله سینوس ماگزیلاری
مقاله پانورامیک
مقاله سی تی اسکن با اشعه مخروطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتیان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانمنش پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نزدیکی اپکس دندان های خلفی به سینوس ماگزیلا وضعیت نگران کننده در درمان های این ناحیه است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین فاصله کف سینوس ماگزیلاری تا اپکس دندان های خلفی بالا در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک (CBCT (Cone-Beam Computed Tomography بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ۲۰ نمونه اسکن CBCT به روش تصادفی انتخاب و مقاطع بازسازی شده کراس سکشنال با شروع از قدام، به صورت سریال بررسی گردید. اندازه گیری فاصله اپکس تا کف سینوس در محل تصویر هر ریشه انجام شد. همین فواصل در نمای پانورامیک نیز اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ و با آزمون های آماری t تست و t زوج بررسی شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: میانگین فاصله ریشه دندان ۴ تا کف سینوس ماگزیلاری در نمای کراس سکشنال و پانورامیک به ترتیب ۴٫۱۷±۹٫۱۳ و ۴٫۲۲±۹٫۵۱ میلی متر بود (۰٫۰۰۱=p value). این میانگین در دندان ۵ در نمای کراس سکشنال و پانورامیک به ترتیب ۳٫۴۰±۷٫۰۶ و ۳٫۴۰±۷٫۵۱ میلی متر (۰٫۰۱۱=p value) بود. هم چنین میانگین این فاصله مربوط به دندان ۶، ۲٫۲۶± ۴٫۷۳ و ۲٫۲۵±۴٫۹۱ میلی متر به ترتیب در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک بود (۰٫۰۰۱=p value). میانگین فاصله ریشه های دندان ۷ در نمای کراس سکشنال ۱٫۹۲±۴٫۰۱ میلی متر و در نمای پانورامیک ۱٫۹۵±۴٫۳۰ میلی متر بود (۰٫۰۰۱=p value).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، در مقایسه فاصله نوک ریشه های دندان های خلفی ماگزیلا تا کف سینوس ماگزیلا بین دو نمای کراس سکشنال و نمای پانورامیک CBCT، تفاوت وجود دارد، به طوری که نمای پانورامیک همواره فاصله اپکس دندان تا کف سینوس ماگزیلاری را بیش تر از نمای کراس سکشنال نشان می دهد.