مقاله بررسی مقایسه ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۵۷ تا ۵۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج شناختی
این مقاله دارای ۹۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان کاشت حلزون
مقاله آگاهی واج شناختی
مقاله کودکان طبیعی
مقاله آزمون دیداری–شنیداری
مقاله آزمون شنیداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خدامی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوئیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مهارت آگاهی واج شناختی از سه سطح آگاهی هجایی، آگاهی درون هجایی و آگاهی واجی تشکیل شده است و تاثیر قابل ملاحظه ای بر توانایی های گفتار و خواندن و نوشتن دارد. از اینرو ارزیابی سطوح مختلف آن درکودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج شناختی دیداری–شنیداری و شنیداری بود.
مواد وروش ها: جمعیت نمونه در این مطالعه مقطعی، هیجده کودک کاشت حلزون و هیجده کودک طبیعی ۵٫۵-۵ ساله به ترتیب از مراکز کاشت حلزون سه بیمارستان شهر تهران و ساکنان خوابگاه متاهلی دانشگاه تهران بودند. سپس مهارت آگاهی واج شناختی آن ها با استفاده از آزمون های آگاهی واج شناختی دیداری–شنیداری (۱۳۸۹) و شنیداری (۱۳۸۸) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل در نرم افزار SPSS 16 به کمک آزمون های ناپارامتریک من ویتنی و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین امتیاز کودکان کاشت حلزون در هر دو آزمون به طور معناداری نسبت به کودکان طبیعی کمتر بود (p<0.001) میانگین گروه کاشت حلزون در دو آزمون شنیداری-دیداری و شنیداری به ترتیب برابر با (۶٫۱) ۱۶٫۱۷ و (۵٫۹) ۶٫۷۲ بود و برای کودکان طبیعی برابر با (۳٫۹) ۴۰٫۵ و (۱۳٫۵) ۷۷٫۷۶ بود. هر دو گروه در آزمون دیداری–شنیداری بهتر از آزمون شنیداری عمل کردند (p<0.001) همچنین بین امتیاز کودکان در دو آزمون همبستگی وجود داشت. اما این همبستگی در گروه کاشت حلزون (r=0.582) کمتر از گروه طبیعی (۰٫۷۸۵) بود.
نتیجه گیری: آزمون آگاهی واج شناختی دیداری-شنیداری به دلیل استفاده از تصاویر برای ارزیابی مهارت آگاهی واج شناختی کودکان کاشت حلزون مناسب تر است و آزمون شنیداری نیز برای ارزیابی سطوح پیشرفته و پیچیده تر مهارت های آگاهی واج شناختی مفید می باشد.