مقاله بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله معلمان رسمی
مقاله معلمان حق التدریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کابینی مقدم سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف مقایسه عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان انجام شد. روش تحقیق توصیفی، از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را ۲۷۶۳ از معلمان حق التدریس و ۱۹۰۷۵ نفر از معلمان رسمی تشکیل می دهند که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ در مدارس شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مشغول به کار بودند. در انتخاب نمونه مورد مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای استفاده شد که با استفاده از فرمول مورگان تعداد معلمان حق التدریس ۱۲۱ نفر و معلمان رسمی نیز ۲۵۷ بوده است. به منظور گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته با ۵۸ سوال در طیف ۶ درجه ای لیکرت استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۲ صدم محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری در سطح استنباطی از آزمون t با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که در سطح خطای ۵ درصد در خصوص فرضیه های اول (امور آموزشی)، دوم (فنون کلاسداری)، سوم (امور پرورشی)، هفتم (همکاری با عوامل اجرایی مدرسه) و هشتم (شرکت در جلسات) بین دو گروه از معلمان حق التدریس و رسمی تفاوت معنی داری وجود داشت. اما در مورد فرضیه های چهارم (رسیدگی به وضعیت تحصیلی)، پنجم (ارزشیابی و امتحانات) و ششم (بهداشت جسمی – روانی دانش آموزان) بین دو گروه از معلمان مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین بر اساس نتایج فرضیه نهم تحقیق می توان گفت که بین میانگین نمرات کلاسی دانش آموزان معلمان حق التدریس با معلمان رسمی تفاوت معنی داری وجود داشت به طوری نمرات دانش آموزان دارای معلمان رسمی بالاتر از معلمان حق التدریس بود.