مقاله بررسی مقایسه ای علل و شیوه های خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طی سال های ۸۸-۸۳ در استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای علل و شیوه های خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طی سال های ۸۸-۸۳ در استان ایلام
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشی منجر به مرگ
مقاله خودسوزی
مقاله حلق آویز کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسترکی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: کیخاوندی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: چرکزی عبدالرحمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خودکشی از مقوله های مهم سلامت در کشور و مخصوصا استان ایلام می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای علل و شیوه های خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طی سالهای ۸۸ ۸۳ در استان ایلام بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع گذشته نگر مقطعی بود که داده های آن بوسیله چک لیست تهیه شده توسط تیم تحقیقاتی جمع آوری شد. بعد از هماهنگی به عمل آمده با پزشکی قانونی استان ایلام پرونده کل مواد خودکشی منجر به مرگ طی یک دوره شش ساله که بالغ بر ۵۸۱ مورد بودند استخراج و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافت های نشان داد که حدود نیمی (۹٫۴۷%) از کل موارد خودکشی مربوط به گروه سنی ۲۵ ۱۶ سال بوده است. مردان ۵٫۵۱% و زنان ۴۸٫۵% کل آمار پژوهش بودند. بالاترین فراوانی مربوط به زنان خانه دار ۲٫۳۸% و سپس افراد بیکار %۱۶٫۴ بود. بالاترین آمار خودکشی منجر به مرگ در بین شهرستانها مربوط به شهرستان ایلام با تقریبا نیمی از موارد%۴۸٫۹، سپس شیروان چرداول %۲٫۱۳ و کمترین آمار مربوط به آبدانان با %۵٫۳ بود. بیشترین روش های اقدام به خودکشی در استان، خودسوزی با نفت %۲٫۴۶، حلق آویز کردن %۴٫۲۸ و سلاح گرم %۸٫۱۳ بود. در اکثر شهرستانها همین الگو مشاهده می شود بجز شهرستان دره شهر که مسمومیت با سم روش غالب اقدام به خودکشی بوده است. در طی دوره شش ساله مورد مطالعه، در تمام سال ها فراوانی خودسوزی بیشتر از حلق آویز کردن بوده است بجز سال ۸۶ که آمار حلق آویز کردن بیشتر بوده است. روند کلی خودکشی ها در طی سالهای مورد مطالعه رو به افزایش بوده است.
نتیجه گیری:یافته های پژوهش نشان می دهد که آمار خودکشی ها منجر به مرگ رو به افزایش است و الگوی اقدام به خودکشی نیز تغییر چندانی نداشته است. بنابراین لازم است به منظور پیشگیری از این معضل اجتماعی در زمینه حل مشکلات افراد مخصوصا جوانان اقدام شود و آموزش بهداشت روان برای گروه های آسیب پذیر به اجرای درآید.