مقاله بررسی مقایسه ای شیوع شکستگی های داخل و خارج کپسولی مفصل هیپ در بیمارستان های امام خمینی (ره) و رازی اهواز در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای شیوع شکستگی های داخل و خارج کپسولی مفصل هیپ در بیمارستان های امام خمینی (ره) و رازی اهواز در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی هیپ
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله اینترتروکانتریک
مقاله گردن فمور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: دانشگر سیدحسام
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی های هیپ می باشد. شکستگی هیپ یکی از انواع شایع شکستگی اندام تحتانی است که عوارض مهمی دارد. به نظر می رسد که تفاوت های اقلیمی، فرهنگی، نژادی و اقتصادی بر میزان شیوع آن موثر است به همین علت تهیه آمار مطابق با منطقه ما می تواند مقدمه بررسی علل زمینه ساز آن باشد.
روش بررسی: با مراجعه به بایگانی بیمارستان های امام خمینی (ره) و رازی شهر اهواز تعداد ۵۹۴ پرونده مربوط به بیماران مبتلا به شکستگی هیپ در سال های ۱۳۸۰- ۱۳۸۶ بررسی شد و اطلاعات مورد نیاز در فرم هایی ثبت گردید و سپس نتایج این اطلاعات از طریق نسخه ۱۳ نرم افزار SPSS استخراج گردید.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۶۴٫۹۹ با انحراف معیار ۲۱٫۹ سال بود. ۵۵% بیماران را مردان و ۴۵% را زنان تشکیل می دهند. مکانیسم حادثه در ۸۳% بیماران افتادن ساده و در ۱۶% تصادف بود. ۴۶% بیماران شکستگی اینترتروکانتریک و %۵۳٫۹ شکستگی گردن فمور داشتند. ۵۶% از بیماران سن زیر ۷۵ سال داشتند، %۱۰٫۵ نیز شکستگی همراه در اندام داشتند. طبق آمارهای به دست آمده، ارتباط معناداری بین جنسیت (p=0.018) و مکانیسم حادثه (p=0.036) با نوع شکستگی وجود دارد.
نتیجه گیری: میانگین سنی شکستگی هیپ در مطالعه ما نسبت به کشورهای غربی ۱۰ سال کمتر است و درصد مردان بیشتر از زنان می باشد. در سنین پایین تروماهای با انرژی بالا، با شکستگی هیپ ارتباط معنادار دارد.